برای شناخت بیشتر محصولات شرکت جهان بایگان و اطمینان از محصولات، ابتدا باید بدانیم که بایگانی ریلی چیست و چه کاربردی دارد؟ بایگانی ریلی به سیستم قفسه بندی گویند که با حرکت روی ریل قابلیت جابجایی دارد.بدین ترتیب، کلیه راهروهای متداول در قفسه بندی ثابت حذف و تنها نیاز به یک راهرو مشترک بین تمامی قفسه ها میباشد.این سیستم جهت بایگانی و آرشیو کردن انواع مدارک توسط شرکت جهان بایگان طراحی و اجرا میشود....