قفسه بایگانی زونکن

بایگانی اسناد و مدارک به صورت دسته بندی شده و در قالب فولدرهایی به نام زونکن انجام می گیرد که خوده این فایل ها را نیز در قفسه های با نام قفسه بایگانی زونکن نگهداری می نمایند. امروزه این نوع از قفسه های بایگانی اشکال متعددی را یافته اند و می توان بر حسب نیاز از انواع مختلف قفسه بایگانی اسناد بهره برد. انواع قفسه بایگانی زونکن همانگونه که بیان شد برای بایگانی زونکن ها قفسه های مختلفی طراحی و تولید ...