قفسه بایگانی اداری

ایجاد نظم و هماهنگی در بخش های مختلف هر اداره ای لازمه ی بهبود عملکرد آن مجموعه می باشد. بدون شکل در هر مجموعه ای بخش های مختلفی وجود دارد که ابزار و وسایل لازم جهت نظم و ساماندهی امور در تمام آنها یکسان نیست. اما آنچه به صورت یکسان در تمام ادارات و شرکت های مختلف به کارگرفته می شود قفسه بایگانی اداری می باشد. قفسه بایگانی اداری چیست ؟ در تمامی سازمان ها و مجموعه های مختلف اسناد متعدد و گوناگونی ...