مقسم غشگیر نگه دارنده

1مقسم غشگیر نگه دارنده
2مقسم غشگیر نگه دارنده
3مقسم غشگیر نگه دارنده
مشخصات فنی

  از آنجایی که پوشه ها و بسیاری از اسناد و مدارک سازمان ها بدلیل قطر کم نمتواننددرقفسه ها بصورت ایستاده قرار بگیرند،لذا وجود نگهدارنده پوشه بمنظور ایجاد نظم و صرفه جویی درفضا و نیز کدگذاری پوشه ها ضروری می باشد.

شرکت جهان بایگان نگهدارنده ی متحرکی را طراحی و تولید نموده است

که مسئول بایگانی بنابه دلخواه خود قادرخواهدبوداسنادوپوشه های داخل قفسه های بایگانی را به دلخواه خود کدبندی و تقسیم نماید

به منظور ایستاده نگه داشتن پرونده ها و جلوگیری از غش نموده پرونده ها و مدارک در قفسه
  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus