قفسه ریلی کتابخانه ای ترکیب فلز و MDF

1قفسه ریلی کتابخانه ای ترکیب فلز و MDF
2قفسه ریلی کتابخانه ای ترکیب فلز و MDF
3قفسه ریلی کتابخانه ای ترکیب فلز و MDF
مشخصات فنی

 نوع سیستم:

کمد بایگانی ریلی (ترکیب فلز و MDF)

قفسه نیمه سنگین فلزی

درب و قفل مرکزی

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
پروژه ها مربوطه :