قفسه بایگانی ریلی فلزی

1قفسه بایگانی ریلی فلزی
2قفسه بایگانی ریلی فلزی
3قفسه بایگانی ریلی فلزی
4قفسه بایگانی ریلی فلزی
5قفسه بایگانی ریلی فلزی
6قفسه بایگانی ریلی فلزی
7قفسه بایگانی ریلی فلزی
8قفسه بایگانی ریلی فلزی
9قفسه بایگانی ریلی فلزی
10قفسه بایگانی ریلی فلزی
11قفسه بایگانی ریلی فلزی
12قفسه بایگانی ریلی فلزی
مشخصات فنی

کمد بایگانی ریلی در دو نوع یکپارچه و سه پارچه فلزی کاملاً مقاوم

مکانیزم حرکت؛ روان و بدون کوچکترین اصطکاک

در طولهای 1 تا 6 متر (این شرکت تنها تولیدکننده طولهای 5 و 6 متری میباشد)

ساخته شده براساس استانداردهای اروپایی

افزایش ظرفیت بایگانی نسبت به سیستم ثابت تا دو برابر

مشخصات فنی از طریق تماس با دفتر مرکزی این شرکت در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت

شرکت جهان بایگان تولید کننده انواع:کمد بایگانی، فایل بایگانی ریلی،قفسه بایگانی ریلی،کمد ریلی،فایل بایگانی،قفسه متحرک ریلی،قفسه ریلی ، قفسه بندی ریلی  و...

محصول بایگانی ریلی با نام های قفسه ریلی ، قفسه ریلی متحرک ، قفسه اسناد ریلی، قفسه ریلی متحرک اداری ، قفسه بایگانی ریلی ، کمد بایگانی ریلی ، کمد بایگانی ریلی مکانیکی ، سیستم بایگانی ریلی ، سیستم ریلی بایگانی ، فایل ریلی ، فایل ریلی اسناد اداری ، سیستم ریلی اداری ، بایگانی ریلی پرونده نیز رواج دارد. 

 قفسه ریلی ، کمد ریلی ،قفسه متحرک ، بایگانی ریلی ، فایل بایگانی ، کمد بایگانی ، قفسه متحرک ریلی ، قفسه ریلی ، کمد ریلی قفسه بندی ریلی قفسه ریلی

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
پروژه ها مربوطه :