کمد بایگانی ریلی شهرداری منطقه 1 کرج

1396/3/31

کمد بایگانی ریلی شهرداری منطقه 1 کرج

  دریافت تقدیرنامه حسن انجام کار از؛

جناب آقای شریف کاظمی سرپرست منطقه یک شهرداری کرج

به نمایندگی از شهرداری منطقه یک کرج

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
نظرات :

 نام:
 تلفن:
 ایمیل:
 *نظر: