قفسه بایگانی ریلی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات

1396/3/31

قفسه بایگانی ریلی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات

دریافت تقدیرنامه حسن انجام کار از؛

جناب آقای دکتر یحیی دوستدار سرپرست کتابخانه مرکزی،

به نمایندگی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

به مورخه ششم خرداد ماه سال 1378

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
نظرات :

 نام:
 تلفن:
 ایمیل:
 *نظر: