شهرداری منطقه 5 کرج

1396/3/31

شهرداری منطقه 5 کرج

 دریافت تقدیرنامه حسن انجام کار از؛

جناب آقای حسین صدرائی مدیر منطقه 5 شهرداری کرج

به نمایندگی از شهرداری منطقه 5 کرج

  • linkedin
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • google plus
نظرات :

 نام:
 تلفن:
 ایمیل:
 *نظر: