قفسه بایگانی

قفسه بایگانی

 

 

مقسم غشگیر نگه دارنده

 از آنجایی که پوشه ها و بسیاری از اسناد و مدارک سازمان ها بدلیل قطر کم نمتواننددرقفسه ها بصورت ایستاده قرار بگیرند،لذا وجود نگهدارنده پوشه بمنظور ایجاد نظم و صرفه جویی درفضا و نیز کدگذاری پوشه ها ضروری می باشد.

شرکت جهان بایگان نگهدارنده ی متحرکی را طراحی و تولید نموده استکه مسئول بایگانی بنابه دلخواه خود قادرخواهدبوداسنادوپوشه های داخل قفسه های بایگانی را به دلخواه خود کدبندی و تقسیم نماید

به منظور ایستاده نگه داشتن پرونده ها و جلوگیری از غش نموده پرونده ها و مدارک در قفسه

 

قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی قفسه بایگانی 

جستجوی قفسه بایگانی در گوگل